برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (893)

ج-نصوص عام و خاص 1۷د-ضرورت اجتماعی ۱۹مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان 2۰گفتار اول-معنای ضمان 2۱گفتار دوم-انواع ضمان 2۲الف-ضمان عقدی 2۲ب-ضمان قهری 2۵ج-ضمان معاوضی 2۶گفتار سوم-شرایط دین و Read more…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (892)

مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار……………………………………………………………………………………….46 گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده…………………………………………………………………………………….47 گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار……………………………………………………………………………………..49 مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار……………………………………………………..50 Read more…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (891)

2-2-2- ثبت نوین دراملاک 262-3- قضازدایی 282-3-1- قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری 292-3-1-1- مطلق یانسبی بودن قضازدائی 302-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا 312-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (889)

گفتار دوم- کمیتههای تخصصی136مبحث دوم- روشهای حل و فصل اختلافات137گفتار نخست- روشهای حل و فصل غیر قضایی(ADR)138قسمت نخست- مذاکره143قسمت دوم- میانجیگری147قسمت سوم- میانجیگری-داوری149قسمت چهارم- سازش150قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس152قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس153قسمت هفتم- Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (888)

فصل سوم : نظام تامین اجتماعی 30مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری32بخش دوم : بیمه تامین اجتماعیفصل اول : تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ……………………………………………………………………….38مبحث اول: صندوق احتیاط طرق و شوارع……………………………………………………………………….38مبحث دوم: نظام نامه کارخانجات و Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (389)

۲-۱۱- پیشگیری از مرگ های موتورسیکلت در کالی کلمبیا…………………………………………………………………………………25۲-۱۲- حوادث جاده ای در ایالت کاماتاکا در هند……………………………………………………………………………………………………26۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان…………………………………………………………………………………..26۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی…………………………………………………….27۲-۱۵- پیشگیری Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (388)

2-32اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت972-33 پیشینه پژوهش992-34چارچوب نظری تحقیق103فصل سوم روش اجرای تحقیق1053-1 روش تحقیق1063-2 متغییرها1063-3دامنه متغییرها1073-4 جامعه و نمونه آمار1083-5 روش جمع آوری داده ها1093-6 پرسشنامه ارگونومی1103-7پرسشنامه کیفیت خدمات1143-8 روایی و پایایی Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (387)

شکل 5-3- دستگاه اولتراسونیک423-3-آزمونها433-3-1- اندازه گیری ضخامت فیلم433-3-2- اندازه گیری خواص مکانیکی433-3-3- میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان FE-SEM443-3-4-رنگ سنجی443-3-5- زاویه تماس453-3-6-تحلیل آماری45فصل چهار464- نتایج471-4- اندازهگیری ضخامت472-4- زاویه تماس474-4- ویژگیهای مکانیکی فیلم504-4-1- استحکام کششی514-4-2- ازدیاد طول524-4-3- Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (385)

3-4-2-1-1-1-2- تکنیک سووینگ433-4-2-1-2- روش های مربوط به اهداف حد دار443-4-2-2- روش های مربوط به کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده به صورت مخلوط 453-4-2-2-1- برنامه ریزی آرمانی453-4-2-2-1-1- ایده اصلی برنامه ریزی آرمانی463-4-2-2-1-2- مفاهیم برنامه ریزی آرمانی463-4-2-2-1-3- Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (866)

دانشگاه آزاد اسلاميواحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته M.A. مديريت بازرگاني ” گرايش بازاريابي ” عنوان: بررسي عوامل موفقيت بانکها در جذب منابع ارزان قيمت ( مطالعه موردي بانکهاي Read more…